"تمساح خلیج" برای هر تماس از یک سیمکارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!