مدیون علما هستیم / اعمال انسان ها با علم سنجیده می شود