برگزیدگان نمونه ملی و استانی در بخش کشاورزی تجلیل شدند