صدور حکم جریمه نقدی برای پیک موتوری متخلف در بجنورد