آغاز بهره‌برداری از دو پروژه کشاورزی و بهداشتی در بشرویه