همتی:عظمت راهپیمایی امروز شکست قطعی ترامپ را رقم زد