توصیف خواندنی دو مرجع تقلید از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن