عکس | کاروان چهل عروس و داماد در مسیر راهپیمایی کرج