اسلام در کشور زنده است/ در راه ارزش ها ثابت قدم هستیم