مقاومت و بصیرت،دو عامل در نگهداری و پایداری انقلاب است