تیم  الکویت وارد اصفهان شد/ حریف ذوب آهن از سرمای اصفهان جا خورد !