کدخدایی: اگر بخواهیم به سمت پیشرفت برویم، باید با پشتیبانی مردم باشد