فلسفه، روشنفکران و حوزه؛ پیش و پس از انقلاب اسلامی