سرلشکر باقری: هر وقت عراق و سوریه بگویند دیگر نیازی به حضور ما ندارند، این کشورها را ترک خواهیم کرد