درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین آب شرب