دریادار سیاری: آمادگی نیروی هوایی در شرایط تحریم باعث افتخار مردم است