افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی دارایی خارجی کشور در دوره بحران ارزی