خودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله برای تولید هستند