بورکیلمانس خبر داد:/ اردن با تیم دوم در دیدار با فلسطین