استخدام مسئول حقوق و دستمزد در صنایع بسته بندی آواپروتئین پایتخت