پرستاران سپاه باید الگوی جامعه پرستاری باشند/ در پرستاری نباید معیار‌های مادی را با معیار‌های معنوی یکسان کرد