خودروسازان به برنامه پنج ساله برای تولید نیاز دارند