امام جمعه تهران: قوام و قیام جامعه به اقتصاد بدون اتکا به نفت است