خطیب جمعه تهران: جمهوری اسلامی ایران دنیای استکبار را در حیرت فروبرده است