آشنا: مصوب بود که دی‌ماه ۹۶ را به خشونت بکشند/ برنامه آنها اسقاط دولت بود