به جهنم که از احمدی نژاد میلرزید به جهنم که از احمدی نژاد میلرزید
اهواز نوین : اهواز نوین:اینروزها تاختن و تاختن و تاختن بر مردی که سکوتش هم لرزه بر اندام طیف فتنه و اشرافیت اندا به جهنم که از احمدی نژاد میلرزید به جهنم که از احمدی نژاد میلرزید