استقبال از موشک‌ستایی روحانی
اینکه از موضع "موشک می خواهیم چه کار" مرحوم هاشمی، رسیده ایم به "موشک ستایی" آقای روحانی، پیشرفت کوچکی نیست. استقبال از موشک‌ستایی روحانی