چراغ سبز روحانی به عمان
سفر وزیر خارجه عمان به تهران جزو آن مقولاتی است که به اصطلاح عوام صدایش بعدا در می آید. چراغ سبز روحانی به عمان