علت سکوت شورای عالی امنیت ملی چیست؟
منا اما از کعبه مقدس‌تر نیست و کعبه هم از مؤمن، حرمت بیشتری ندارد! پس نگه دارید حرمت و احترام شهروندان خود را! و «حکم تدبیر»تان را درباره حج امسال برای ایشان توضیح دهید! علت سکوت شورای عالی امنیت ملی چیست؟