نباید به بهانه رفع تحریم و رفاه مقابل آمریکا سر خم کرد
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: انسان می‌تواند تحریم‌ها را تحمل کند تا زیر بار ذلت ظلم آمریکا نرویم ولی لذت طلبی اجازه نمی‌دهد. نباید به بهانه رفع تحریم و رفاه مقابل آمریکا سر خم کرد