وقتی مرعشی برای تخریب قالیباف از او تعریف می‌کند!
حسین مرعشی با خرده گیری از فعالیت قالیباف در طرح‌های بزرگ شهر تهران بیان داشت:‌ قالیباف چون می‌خواست از موضع شهرداری کارهای بزرگ کند و رییس‌جمهور ایران شود بیشتر از ظرفیت شهرداری پروژه تعریف کرد. وقتی مرعشی برای تخریب قالیباف از او تعریف می‌کند!