پایگاه انگلیسی: سامانه اس300 در بوشهر مستقر شد
وبگاه انگلیسی از استقرار یکی از سامانه‌های دفاع موشکی «اس-300 » ایران در بوشهر خبر داد پایگاه انگلیسی: سامانه اس300 در بوشهر مستقر شد