ظریف:‌ آمریکا در عمل کردن به روح برجام شکست خورده است
وزیر خارجه گفت: آمریکا با اجازه ندادن به ایران در بهره بردن از منافع کامل برجام در عمل کردن به روح این توافق شکست خورده و ما بر این باوریم که آنان در موضع خودشان بازنگری کنند. ظریف:‌ آمریکا در عمل کردن به روح برجام شکست خورده است