پاشازاده: برای صعود یکدل هستیم
سرمربی نساجی می گوید تمام مجموعه این تیم برای کسب موفقیت همدل شده اند. پاشازاده: برای صعود یکدل هستیم