استخدام مرکز آموزش حلمی در خراسان رضوی
مرکز آموزش حلمی در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر شعبه خود با شرایط ذیل استخدام مینماید: استخدام مرکز آموزش حلمی در خراسان رضوی