چرا نباید خودرو را با باک خالی برانید؟
یکی از نشانگرهایی که در تمام خودروها وجود دارد چراغ هشدار سوخت است، طراحی مقدار سوخت رزور حدود 10 تا 15 درصد ظرفیت باک خودرو است.
 چرا نباید خودرو را با باک خالی برانید؟