ثبت ۲۵ فیلم در فهرست میراث ملی سینمایی آمریکا
۲۵ اثر از کارگردانانی چون «استنلی کوبریک»، «الیا کازان»، «جیمز کمرون» و ... به عنوان گنجینه و میراث سینمایی، وارد فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا شدند. ثبت ۲۵ فیلم در فهرست میراث ملی سینمایی آمریکا