هیچ فردی در ارتباط جلسه دانشجویان با سخنگوی قوه قضائیه دستگیر نشده است
شایعه دستگیری برخی افراد در پی برگزاری جلسه اخیر سخنگوی دستگاه قضا با دانشجویان صحت ندارد. هیچ فردی در ارتباط جلسه دانشجویان با سخنگوی قوه قضائیه دستگیر نشده است