شرایط انجام مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اعلام شد
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شرایط انجام مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهریورماه سال جاری را اعلام کرد. شرایط انجام مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اعلام شد