تیرآهن، آجر و سیمان سد راه ثبت اورامان
 تیرآهن، آجر و سیمان سد راه ثبت اورامان