ضرورت افزایش ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز بر ضرورت افزایش ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت تاکید کرد.
 ضرورت افزایش ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت