بازدید هیئت سرمایه گزاری کشور چین از شرکت پتروشیمی بندر امام
گروهی از صاحبان صنایع و سرمایه گزاران کشور چین از مجتمع پتروشیمی بندر امام بازدید کردند.
 بازدید هیئت سرمایه گزاری کشور چین از شرکت پتروشیمی بندر امام