بازدید تیم رسانه ای ویژه دولت از پست برق اهواز 2‏
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: گروه رسانه ای ویژه دولت که برای یک بازدید دو روزه صبح امروز وارد اهواز شده در اولین اقدام از پست برق 400/230 کیلو بازدید تیم رسانه ای ویژه دولت از پست برق اهواز 2‏