افزایش چشمگیر بینندگان مراسم The Game Awards نسبت به سال گذشته؛ جف کیلی: صنعت بازی در حال تسلط بر جهان است

The Game Awards 2017

پرونده مراسم The Game Awards 2017 با ثبت رکوردی ویژه بسته شد.

 افزایش چشمگیر بینندگان مراسم The Game Awards نسبت به سال گذشته؛ جف کیلی: صنعت بازی در حال تسلط بر جهان است