حمایت آموزش و پرورش از فعالیت های کارآفرینی برای دانش آموزان
مشاور معاون متوسطه گفت: آموزش و پرورش دانش آموزان را به سمت کارآفرینی سوق می‌دهد. حمایت آموزش و پرورش از فعالیت های کارآفرینی برای دانش آموزان