شـکوفایی بـهار اِشنوگل و روسیاهی ذغـال زمـستان
قصه‌ای که هوای پاک بهشت را از روزهای کربلای چهار به ریه‌های مسموم از بی‌خبری دوران ما می‌رساند. شـکوفایی بـهار اِشنوگل و روسیاهی ذغـال زمـستان