فرزند بهنام صفوی متولد شد
بهنام صفوی با انتشار پستی خبر تولد فرزندش،سام را داد و این اولین خبر خوب بعد از جراحی وی در آلمان بود. فرزند بهنام صفوی متولد شد