آدرس غلط بازنگری در قانون اساسی
تغییر قانون اساسی، آدرس غلط و فرافکنی است. ریشه مشکلات کشور خود برخی از مقامات و احزاب و جریانات سیاسی ناسالم هستند. آدرس غلط بازنگری در قانون اساسی