راه حل انحرافی وزیر بهداشت برای بهبود کیفیت نان
چکیده: وزیر بهداشت در حالی با یک نظر غیر کارشناسی در مورد بی‌کیفیت بودن نان تولید داخل کشور پیشنهاد واردات گندم باکیفیت را ارائه نمود که ۹ ماه قبل در سخنانی کارشناسان خود را به پرهیز از کارشناسی در اموری که شناختی از آن ندارند توصیه کرده بود و راه حل مناسب برای افزایش کیفیت نا راه حل انحرافی وزیر بهداشت برای بهبود کیفیت نان