👻 جدول گردشگری شماره 136 سرگرمی 🎲🎮 ٧ استان کشور تنها یک دستگاه رادیوتراپی دارد/ ٩٧ درصد دارو‌ها تولید داخل هستند